۳ کشته و ۱۱ زخمی در تیراندازی در ۲ مدرسه در برزیل


یک فرد مسلح با تیراندازی در ۲ مدرسه در جنوب شرقی برزیل ۳ نفر را کشت و ۱۱ نفر دیگر را زخمی کرد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8292171/%DB%B3-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%DB%B1%DB%B1-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84