۳۵ ماده شیمیایی سرطان زا در سیگار نهفته است


یک متخصص مغز و اعصاب گفت: در سیگار ۳۵ ماده شیمیایی سرطان زا نهفته است که باید جلوی استعمال آن را بگیریم.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8216920/%DB%B3%DB%B5-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA