۲۰ هزار آواره داخلی در بادغیس از کمپ مهاجرین اخراج شده اند

به گفته او، بسیاری از این خانواده‌ها غذایی برای کودکان‌شان و امکاناتی برای گرم کردن آنها در هوای زیر صفر زمستان ندارند.

به گفته او، طالبان بادغیس پافشاری کردند که این خانواده‌ها به خانه‌های اصلی خود برگردند؛ اما بسیاری از این خانواده‌های اخراج شده، در روستاهای اصلی‌شان، خانه ندارند و در وضعیت اقتصادی کنونی، کار و زندگی در آن مناطق برای‌شان دشوار خواهد بود.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8311285/%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%BA%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%85%D9%BE-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF

ترنر گفت نیاز است که این مقام‌ها، پیش از اخراج خانواده‌های بیشتر، مطمئن شوند که آنها سرپناه دارند و می‌توانند از خود حمایت کنند؛ و همچنین باید به کسانی که پیش از این اخراج شده‌اند کمک کنند.

نیل ترنر رییس شورای مهاجرین ناروی از طالبان خواسته که تا زمان فراهم شدن گزینه مناسب، روند اخراج آوارگان داخلی از کمپ پناهندگان را متوقف کنند.

وی افزود مقامات طالبان در بادغیس باید بدانند که آنها در برابر مردم مسئوليت دارند.