۱۵ میلیارد تومان زکات در استان سمنان جمع آوری شد


مدیرکل کمیته امداد استان سمنان از جمع آوری ۱۵ میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان زکات در شش ماهه اول امسال برای کمک به نیازمندان خبر داد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8290173/%DB%B1%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF