کهکشان و سیاهچاله/ یحیی برنده چالش با کی روش


تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی به رشته‌های مختلف ورزشی اختصاص یافته است.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8260772/%DA%A9%D9%87%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%87-%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4