کشف دو محموله سیگار قاچاق در مراغه و بناب


دو محموله سیگار قاچاق در شهرستان‌های مراغه و بناب به ارزش دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال کشف و ضبط شد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8290974/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A8