کسب رتبه نخست دانشجوی قمی در آزمون تخصصی دندانپزشکی کشوری

او یکی از نخبگان دانشجویی کشور بوده که در دانشگاه علوم پزشکی قم مشغول به تحصیل است.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8224978/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D9%82%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C