کسب رتبه برتر بیمارستان شهید محلاتی تبریز

در این مراسم از خدمات آقای یحیایی قدردانی و آقای ملکی نژاد به عنوان مدیر جدید بیمارستان شهید محلاتی تبریز معرفی شد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8213653/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2

آقای هادی در مراسم معارفه رئیس جدید بیمارستان شهید محلاتی تبریز گفت: بیمارستان شهید محلاتی در نظارت جامع دانشگاه علوم پزشکی تبریز در حیطه های مختلف بیمارستان برتر شناخته شد.