پرداخت ۳۰ هزار میلیارد تومان طلب گندمکاران استان همدان

او افزود: بقیه طلب گندمکاران هفته‌های آینده پرداخت می‌شود.

سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی همدان گفت: امسال ۳۱۷ هزار تن گندم از کشاورزان در استان همدان خریداری شده است.

حسین خوانساری گفت: با خریداری ۳۱۷ هزارتن گندم از کشاورزان همدای ۳۰ هزار میلیارد تومان از طلب گندمکاران پرداخت شده است.

سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی همدان می گوید: ۴ و نیم درصد گندم کشور در همدان تولید می‌شود و امسال ۵۹ درصد افزایش خرید گندم داشته ایم.

خوانساری افزود: بیشترین گندم مربوط به شهرستان‌های نهاوند، رزن و کبودرآهنگ بود است.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8245488/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B3%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86