پذیرایی به سبک امام رضایی در عمود ۴۳۱

این موکب به صورت ۲۴ ساعته در مسیر نجف به کربلا برپا است.