وزیر میراث فرهنگی وارد استان مرکزی شد


ضرغامی به منظور سفری دو روزه به استان مرکزی وارد اراک شد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8297013/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF