هنر پیشه هایی از جنس پرسپولیس/ نمایش آسمان خراش های کوچک

 


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8237932/%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9