هند ۹ ماهواره را به مدار زمین برد


سازمان تحقیقات فضایی هند ۹ ماهواره خود را برای رصد در مدار زمین قرار داد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8293862/%D9%87%D9%86%D8%AF-%DB%B9-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AF