همکاری خود با افغانستان را در زمینه بورسیه تحصیلی ادامه می دهیم

محمدصادق در تویتر خود همچنین گفته که پاکستان بیش از هر کشور دیگر فرصت های آموزشی را برای افغان ها فراهم کرده است.

محمدصادق، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان می گوید که بیش از ۱۰۰ هزار افغان که از دانشگاه‌ها و کالج‌های پاکستان، فارغ التحصیل شده‌اند، در حکومت و ادارات افغانستان کار می‌کنند.

به گفته صادق پاکستان نه تنها به همکاری در این عرصه با افغانستان ادامه خواهد داد بلکه آن را تقویت نیز خواهد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8243949/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85