همایش روز جهانی خاک در سمنان

 ۵ دسامبر مصادف با ۱۴ آذر روز جهانی خاک است و جلسه هم اندیشی با محوریت حفاظت، حفظ کاربری خاک، مدیریت خاک، نفوذپذیری، جلوگیری از آلودگی خاک، جلوگیری از فقر خاک، فرسایش خاک، راه‌های غنی شدن آن و حفظ کاربری خاک در سمنان برگزار شد.

خاک سرآغاز غذاست شعار امسال روز جهانی خاک است.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8300805/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86