هشدار درباره ذخیره آب سدهای خراسان جنوبی

او افزود: به عبارت دیگر می‌توان گفت که در شرایط فعلی ۱۲.۹۴ درصد مخازن سد‌های خراسان جنوبی آب ذخیره دارند که یک هشدار محسوب می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی بیان کرد: سد فرخی شهرستان قائنات نیز حجم کلی مخزن آن در تراز نرمال ۸.۸۳ میلیون مترمکعب است و در حال حاضر نیز ۱.۷۸ میلیون مترمکعب آب ذخیره دارد.

سروری اظهار کرد: در مورد سد نهرین شهرستان طبس نیز تنها ۱۲.۳۵ درصد مخزن این سد آب ذخیره دارد و در واقع میزان ذخیره آن ۰.۶۰ مترمکعب است.

او ادامه داد: سد کریت شهرستان طبس نیز ۳.۷۰ درصد از حجم کلی آن آب دارد که این آمار در مورد سد سیاهو شهرستان سربیشه ۵.۷۵ درصد است.

او بیان کرد: سد دره بید شهرستان طبس نیز تنها ۳.۵۷ درصد آن آب دارد و حجم کلی مخزن در تراز نرمال ۴.۲ میلیون متر مکعب است.

سروری گفت: در حال حاضر مخازن خراسان جنوبی تنها ۹.۸ میلیون متر مکعب آب دارد در حالی که این آمار در مدت مشابه سال قبل ۱۱.۸ میلیون مترمکعب بوده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی عنوان کرد: حجم کلی مخزن سد کریت در تراز نرمال ۷.۵۷ میلیون مترمکعب و حجم کلی مخزن سد سیاهو در تراز نرمال ۱۷.۴ میلیون مترمکعب است.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8252728/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی ادامه داد: سد زره شهرستان درمیان در حال حاضر ۵.۹۹ میلیون متر مکعب آب دارد در حالی که حجم کلی مخزن در تراز نرمال ۲۴.۱۶ میلیون متر مکعب است و در واقع تنها ۲۴.۷۹ درصد از حجم مخزن آب دارد.