نیت نیکو باعث برآورده شدن آرزو می‌شود

منبع:غرر الحکم


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8308849/%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF