نروژ پس از خرابکاری در نورد استریم زیرساخت‌های دریایی را تقویت می‌کند


نروژ پس از خرابکاری در خط لوله گازی نورد استریم امنیت را در اطراف کابل‌های فیبر دیجیتال در زیر دریا افزایش خواهد داد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8295587/%D9%86%D8%B1%D9%88%DA%98-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF