نخستین جلسه تمرینی تیم ملی با حضور کارلوس کی روش


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8239618/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%88%D8%B3-%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4