معاون اول رئیس جمهور از مرز مهران بازدید کرد

در این سفر، از پایانه برکت و طرح آبرسانی به پایانه مهران بازدید به عمل آمد.

محمد مخبر روز شنبه با همراه مسئولان ارشد و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی از مرز مهران بازدید کرد.

قرار است جلسه ستاد اربعین در مرز مهران با حضور معاون اول رئیس جمهور تشکیل شود.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8223740/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF