مالی: جامعه بین المللی نظاره گر اقدامات ایران است


مسئول میز ایران در وزارت خارجه آمریکا از قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه ایران استقبال کرد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8291605/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA