فیلم راهزنی از مسافران اتوبوس مسیر اهواز مربوط به گذشته است