فرانشیز بستری کلیه مددجویان کمیته امداد و بهزیستی رایگان است

او گفت: در نیمه نخست امسال ۹۱ نفر از مددجویان کمیته امداد استان خراسان شمالی بازنشسته تامین اجتماعی می‌شوند و ۱ هزار و ۱۲۵ نفر نیز در حال بیمه پردازی هستند که عمدتا بالای ۹ سال بیمه پرداخت شده است.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8264609/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

مدیرکل بهداشت و درمان کمیته امداد گفت: اکثر مددجویان چه افرادی که بیمه سلامت و چه بیمه روستایی دارند بر اساس نظام ارجاع و پزشک خانواده خدمات می‌گیرند.

مدیرکل بهداشت و درمان کمیته امداد کشور در خراسان شمالی گفت: ۷۶ میلیارد تومان اعتبار برای این خدمت در سال گذشته افزایش یافت؛  این سهمیه برای ۲۰ هزار نفر در کشور در بحث اشتغال خانگی ۱۴ درصد زنان به خانواده‌ها اختصاص یافت که سهم خراسان شمالی ۴۲۴ نفر است.

او گفت: در خراسان شمالی ۱۱۰ هزار مددجو وجود دارد که  تقریبا اکثر آن ها دارای بیمه سلامت هستند که ۷۰ درصد مددجویان بیمه سلامت و مابقی بیمه تامین اجتماعی دارند.

احمدلو گفت: خراسان شمالی در ضریب پوشش بیمه‌ای هنوز به میانگین کشوری نرسیده است؛ مسئولین این استان باید تمام تلاش خود را برای افزایش ضریب بیمه اجتماعی مددجویان انجام دهند.

 مجتبی احمدلو گفت: فرانشیز کلیه مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور در خدمات بستری در قالب نظام ارجاع توسط مراکز تشخیصی و درمانی در بخش دولتی رایگان و فرانشیز سرپایی از ۳۰ به ۱۵درصد کاهش و برای بیماران خاص و صعب العلاج رایگان است.

او گفت: در این طرح با رعایت نظام ارجاع، سهم سازمان بیمه سلامت ایران ۹۵ درصد و ۵ درصد سهم بیماران از محل منابع طرح تحول سلامت پرداخت می‌گردد.

مدیرکل بهداشت و درمان کمیته امداد کشور گفت: ضریب پوشش بیمه‌های اجتماعی در اوایل انقلاب ۱۱ درصد بوده است از افزایش ضریب بیمه‌های اجتماعی به ۵۲ درصد خبر داد.