فارس پایلوت اجرای سامانه اطلاعات مکانی کشاورزی ایران


قائم مقام مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی گفت: فارس پایلوت اجرای سامانه اطلاعات مکانی کشاورزی ایران می‌شود.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8289854/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86