عدم مصرف بهینه آب آسیب جدی به آبخوان‌های اردبیل وارد کرده است

او می گوید: کشاورزان و بهره برداران واقعیت‌های کم آبی، محدودیت آب در استان و همچنین تکمیل نشدن تاسیسات آبی را قبول کنند و برای پایداری تولید و کشاورزی با نهادها و دستگاههای ذیربط همکاری کنند تا درآینده به مشکل کم آبی برخورد نکنیم.

کاظمی آذر گفت: با راه اندازی شبکه آبیاری خداآفرین ۳۶ هزار هکتار اراضی کشاورزی زیر کشت آب می رود  اما هنوز تاسیسات تکمیل نشده و در حال حاضر از کانال مغان آب مورد نیاز کشاورزان تامین می شود.

رئیس اداره بهره‌برداری و توسعه شبکه شرکت آب منطقه‌ای اردبیل با بیان اینکه استان اردبیل با کم آبی شدید مواجه است و با این محدودیت منابع آبی امکان توسعه سطح زیر کشت حتی با سیستم‌های نوین آبیاری وجود ندارد.

کاظمی آذر با اشاره به هدررفت آب در شبکه آبیاری خداآفرین گفت: در شبکه آبیاری خداآفرین بحث الگوی کشت در دستور کار قرار گرفته و به صورت زون بندی (حوزه و منطقه) برنامه ریزی شده که با اجرای این طرح ضمن جلوگیری از تلفات آب و مدیریت بهینه آب، طرح الگوی کشت هم عملیاتی می شود.

او می گوید: اگر سد قیزقلعه سی اجرا و تکمیل شود و از طرفی شبکه آبیاری خداآفرین هم راه بیفتد مشکل آبی منطقه برطرف می‌شود.

رئیس اداره بهره برداری و توسعه شرکت مدیریت منابع آب استان اردبیل با بیان اینکه با این وضعیت کم آبی امکان کشت بهاره در منطقه مغان وجود ندارد، گفت: با وجود اینکه شرکت آب منطقه ای اردبیل، اختصاص آب در ناحیه عمران دوم را محدود کرده ولی باز اختصاص آب با رعایت تمامی موارد به بهره بردارن انجام می‌شود.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8277330/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

فراهم کاظمی آذر گفت: در سال‌های گذشته مدیریت مصرف آب در استان صورت نگرفته است و تلفات آب هم هر سال افزایش یافته و در شرایط فعلی راه جلوگیری از این روند، مصرف بهینه آب و راه اندازی سیستم‌های نوین آبیاری است.

او با بیان اینکه در هر گونه تغییر الگوی کشت باید منابع آبی و محدودیت‌های آن مد نظر قرار گیرد، گفت: عدم مصرف بهینه و تداوم هدررفت آب موجب کمبود منابع آب‌های زیرزمینی و نابودی آبخوان‌ها شده است.