عاقبت زمامدارانی که به نیازمندی‌های مردم توجهی نمی کنند