صفحه نخست روزنامه‌ها – یکشنبه ۲۹ آبان


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8287316/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B9-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86

دنیای اقتصاد

روزنامه همدلی

آرمان امروز

روزنامه جوان

وطن امروز

روزنامه شرق