صدور ۱۰۵ هزار حواله الکترونیکی کود کشاورزی در آذربایجان غربی

وی بیان کرد: حواله های الکترونیکی هم اکنون ، توسط کارگزاران در حال توزیع بین کشاورزان استان است.

علیرضا قربانی افزود : از ابتدای سال جاری تا پایان تیر ماه حدود 105 هزار عدد حواله الکترونیکی معادل 29 هزار تن انواع کودهای شیمیایی جهت کشت‌های بهاره از طریق سامانه کنترل و پایش مواد کودی توسط مراکز جهاد کشاورزی در استان صادر گردیده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجان غربی گفت: منبع اولیه اطلاعات سامانه فوق، مشخصات کشاورزان و بهره‌برداران بخش کشاورزی برگرفته از سامانه پهنه بندی است.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8211059/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B0%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C