صدور اولین مجوز جایگزین توسط درگاه ملی مجوزها در آذر ماه


خاندوزی گفت: صدور مجوز کسب و کار توسط درگاه ملی به جای دستگاه‌هایی که در ارائه مجوز تخلف می‌کنند در آذر ماه اجرایی خواهد شد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8294704/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87