روستای پیوه ژن، جامانده از تاریخ ۶ شش هزار ساله ایران

 

 


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8262263/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%87-%DA%98%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%DB%B6-%D8%B4%D8%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

 روستای «پیوه‌ژن» از توابع بخش احمدآباد مشهد که سابقه ای ۶ هزار ساله دارد.