رئیس جمهور مهمان مردم اسلامشهر می‌شود


رئیس‌جمهور کشورمان در ادامه بازدید از شهرستان‌های استان تهران، روز پنجشنبه سوم آذر ماه به اسلامشهر سفر می‌کند.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8289560/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF