دیدار و گفت‌وگوی بایدن با تراس و مکرون درباره ایران، روسیه و چین

 


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8244708/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D9%88-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86