دعوت از بازیکن اصفهانی به اردوی تیم ملی فوتبال نوجوانان دختر

این اردو تا روز یکشنبه ۱۰ مهرماه ادامه خواهد داشت و بازیکنان زیر نظر کادر فنی تمرینات خود را پیگیری می‌کنند.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8243748/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1

اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال نوجوانان دختران از سوم مهرماه در مرکز ملی فوتبال آغاز می‌شود.

شادی مهینی سرمربی تیم ملی فوتبال نوجوانان دختران، مائده سیاوشی از اصفهان را به همراه ۲۹ بازیکن دیگر به اردوی تیم ملی فوتبال نوجوانان دختران دعوت کرد.