درَک کجاست؟ + فیلم


روستای درک یکی از مناطق زیبای کشورمان است.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8200334/%D8%AF%D8%B1%D9%8E%DA%A9-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85