خلاصه بازی‌های گروهی روز یازدهم جام جهانی ۲۰۲۲ قطر


خلاصه ای از بازی‌های گروهی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر امروز سه شنبه هشتم آذرماه را مشاهده می کنید.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8296419/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%D9%82%D8%B7%D8%B1