جدول نهایی گروه E/ آلمان ناکام از صعود، لاروخا زیر سایه ژاپن


جدول گروه F را در روز دوازدهم جام جهانی قطر، در این بسته مشاهده کنید.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8297523/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-e-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86