توجه به کیفیت و خروجی دانشگاه‌ها اولویت باشد

کمره‌ای گفت:  سیستم آموزشی حضوری منسوخ و بیشتر به مجازی روی آورده شده است و این بسیار خوب است زیرا اساتید از رایانه نیز استفاده می‌کنند.

او افزود: ما دانشگاه‌ها را به عنوان سیستم نگاه می‌کنیم.برای اینکه مشاهده کنیم دانشگاه‌ها چه قدر کیفیت دارند باید به افرادی که فارغ التحصیل شده‌اند نگاه کنیم و سیاستگذاری،برنامه و نظارت بر آموزش است.

درخواست معاون آموزشی دانشگاه تهران از معاونین آموزشی این است که کیفیت و خروجی دانشگاه‌ها مورد توجه باشد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8242686/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF

محمود کمره ای معاون آموزشی دانشگاه تهران گفت: که باید کیفیت آموزش افزایش یابد و در کمیت و کیفیت پیشرفت کنیم چرا که به تعداد زیاد دانشگاه ها  نیاز نداریم.