تعیین نرخ ترمیم نمره وظیفه شورا‌های آموزش و پرورش در هر استان