تسهیل دسترسی بازار کشور‌های همسایه به محصولات دانش‌بنیان


بسترسازی و توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی دانش‌بنیان به کشور‌های همسایه در چارچوب قانون جهش تولید دانش‌بنیان، یکی از تاکیدات هیات وزیران به دستگاه‌های مرتبط است.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8293063/%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86