تخریب ۱۸ بنای غیرمجاز در اراضی کشاورزی استان قزوین

وی اظهار داشت: سه مورد از این قلع و قمع‌ها در شهرستان قزوین، هفت مورد در شهرستان آبیک و هشت مورد نیز در شهرستان البرز انجام شد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: بنا‌های غیرمجاز احداث شده در این اراضی کشاورزی با حضور نمایندگان دادستانی، امور اراضی و ماموران انتظامی قلع و قمع و تخریب شدند و زمین‌های مربوطه به وضع سابق بازگشت.

این مسوول یادآور شد: بنا‌های احداث شده به شکل غیرمجاز که تخریب و قلع و قمع شدند شامل دیوارکشی، فنس کشی و محوطه سازی و اتاقک بودند.

وی از تغییر کاربری‌های غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی به عنوان یکی از تهدیدات جدی بخش کشاورزی نام برد و گفت: ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی ضمن آنکه به زمین‌های کشاورزی و امنیت غذایی جامعه آسیب وارد می‌کند باعث اتلاف منابع کشور می‌شود.

مهدی رحمان دوست مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی قزوین گفت: ۱۸ بنای غیرمجاز  قلع و قمع‌ شده در اراضی کشاورزی استان قزوین در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی باغی و زراعی و یا آرای قطعیت یافته محاکم قضایی اجرایی شد.

استان قزوین دارای ۴۸۹ هزار هکتار اراضی کشاورزی است.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8202838/%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%DB%B1%DB%B8-%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86

رحمان دوست افزود: بنا‌های ساخته شده غیرمجاز اگر در حین ساخت مشاهده شوند براساس قانون حفظ کاربری اراضی باغی و زراعی می‌توان نسبت به قلع و قمع آن‌ها اقدام کرد و همچنین بنا‌های ساخته شده نیز برای قلع و قمع به محاکم قضایی معرفی می‌شوند تا با طی مسیر قضایی آزادسازی آن‌ها انجام شود.