تاجرآباد تکه‌ای از بلوچستان در مشهد


بعضی از مشهدی‌ها تاجرآباد را چهارراه رسولی‌دوم و عده‌ای هم آن را به نام چابهارِ مشهد می‌شناسند.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8296758/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF