بورسیه تحصیلی به هیچ کدام از دانشجویان ارشد اعطاء نمی‌ شود

فهرست اسامی معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت در رشته‌های بورسیه و دارای شرایط خاص براساس ظرفیت پذیرش دانشجوی بورسیه ارگان‌های مختلف و مؤسسات آموزش عالی دارای شرایط خاص و با توجه به نمرات امتحانی در هر یک از کد رشته محل‌های انتخابی) حداکثر ۲ کد رشته محل)، به همراه اطاعیه برنامه زمانی انجام مراحل مصاحبه و گزینش در این‌کد رشته‌ها در تاریخ ۱۳ تیر ۱۴۰۱ در درگاه اطلاع رسانی این سازمان منتشر شد.

تبصره ۱ 

تبصره ۲

داوطلبان بورسیه وزارتخانه ها، سازمان‌ها و یا مؤسسات آموزش عالی دارای شرایط خاص در هر یک از کد رشته‌های تحصیلی، باید علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ (دفترچه شماره ۱) و همچنین دفترچه راهنمای عملی کد رشته محل، احراز حد نصاب علمی لازم، واجد شرایط و ضوابط اختصاصی وزارتخانه و یا سازمان و یا ارگان بورس دهنده و یا مؤسسه آموزش عالی دارای شرایط خاص باشند.

شرایط و ضوابط اختصاصی وزارتخانه ها، سازمان‌ها و ارگان‌های بورس دهنده و همچنین مؤسسات آموزش عالی دارای شرایط خاص در این قبیل رشته‌ها در انتهای دفترچه (بخش شرایط و ضوابط دانشگاه‌ها و موسسات) درج شده است؛ لذا داوطلبان لازم است پس از مطالعه دقیق آن، در صورت تمایل و واجد شرایط بودن بر اساس رشته و گرایش مجاز خود، نسبت به انتخاب حداکثر ۲ کد رشته محل بورسیه یا دارای شرایط خاص از رشته امتحانی مربوط اقدام کنند و کد رشته محل یا رشته محل‌های انتخابی (حداکثر ۲ کد رشته محل مجاز) را به همراه سایر کد رشته‌های انتخابی از رشته امتحانی به ترتیب تقدم علاقه در فرم انتخاب رشته اینترنتی درج کنند.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به هیچ یک از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد، بورس تحصیلی اعطاء نمی‌کند.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8239190/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF