براندازان اجاره‌ای + فیلم


براندازان اجاره ای در بازی های ایران در جام جهانی قصد ایجاد حاشیه سازی برای تیم داشتن که با اعتراض ایرانی ها مواجه شدند.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8295763/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85