بدترین خشکسالی در آمریکا طی ۲ قرن اخیر


خشکسالی گسترده و بی سابقه در ۲۰۰ سال گذشته در غرب آمریکا بحران ساز شده است.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8293977/%D8%A8%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B7%DB%8C-%DB%B2-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1