بحران اقتصادی، زندگی بیست میلیون نفر در افغانستان را تهدید می‌کند + فیلم

در این گزارش آمده است که ۴۳ درصد از مردم افغانستان با کمتر از یک وعده غذایی در روز زندگی می‌کنند.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8205930/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85