اهدای ۱۰۰ سری حهیزیه به زوج‌های تحت پوشش کمیته‌ی امداد سیب و سوران


به مناسبت هفته بسیج، ۱۰۰ سری جهاز به زوج‌های تحت پوشش کمیته‌ی امداد در سیب و سوران اهدا شد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8292423/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%87%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AC%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86