انسداد رودخانه‌های آبریز راه دیگر احیای دریاچه ارومیه


معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی گفت: در راستای حفاظت از منابع آب های سطحی و مدیریت بهینه منابع آب نسبت به انسداد انهار دارای سردهنه در محل آبگیر‌ها و نیز مسدود سازی سردهنه‌های سنتی اقدام می‌شود.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8290233/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87