افزایش تعداد کرسی نمایندگان مجلس روی میز کمیسیون امور داخلی مجلس

سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌ها در ادامه تصریح کرد: از سوی دیگر افزایش تعداد نمایندگان و اصلاح حوزه‌های انتخابیه بار مالی نیز به همراه دارد. فلذا نیاز است که دولت و وزارت کشور نیز نظر خود را اعلام کنند. در جلسات بعدی این موضوع باید مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8271365/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3

وی در ادامه اظهار کرد: قبل‌تر نیز موضوع افزایش تعداد نمایندگان در حضور روسای مجامع استانی بررسی شده است، اما از آنجا که این اقدام موافقان و مخالفان متعدد با دیدگاه‌های متفاوتی دارد تغییر حوزه‌های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان نیاز به بررسی کارشناسی بیشتری دارد.

علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌ها بیان کرد: در جلسه امروز کمیسیون پیرامون افزایش تعداد کرسی‌های نمایندگان در مجلس شورای اسلامی بحث و بررسی صورت گرفت. بر اساس قانون اساسی می‌توان هر ۱۰ سال ۲۰ کرسی به تعداد نمایندگان مجلس اضافه شود، اما حدود دو دهه است که از این اختیار قانونی استفاده نشده است.