اعتبار یک هزار میلیارد تومانی برای ایجاد زیرساخت های منطه آزاد

وی با بیان اینکه وضعیت این منطقه آزاد تا سه ماه آینده تعیین تکلیف خواهد شد، افزود: منتظر تصویب اساسنامه آن در شورای نگهبان هستیم، زیرا تا این اساسنامه مورد تصویب قرار نگیرد انحام برخی امور اساسی به لحاظ حقوقی امکان پذیر نخواهد بود.

نادر نادری مدیر اجرایی منطقه آزاد تجاری و صنعتی قصرشیرین گفت : هیچ اعتبار و بودجه‌ای برای تشکیل مناطق آزاد و تهیه زیرساخت‌های آن در لایحه بودجه دولت در سال ۱۴۰۱ پیش بینی نشده و امورات مالی آن از سوی منطقه آزاد ارس به عنوان معین منطقه آزاد قصرشیرین صورت می‌گیرد از این رو امیدواریم از محل اعتبارات سفر رئیس جمهور و اعتبارات استانی، اعتباراتی به این منطقه آزاد اختصاص پیدا کند.

مدیر اجرایی منطقه آزاد تجاری و صنعتی قصرشیرین اضافه کرد: کلیات اساسنامه تایید شده و چند اشکال جزیی از آن گرفته شده که برای اصلاح به هیات دولت عودت داده شده است.

نادری تاکید کرد: اساسنامه منطقه در تاریخ ۲۹ مرداد امسال پس از تصویب هیأت دولت با امضاء معاون اول رئیس جمهور جهت تأیید به شورای نگهبان ارسال شده است که پس از تایید اساسنامه توسط شورای نگهبان، منطقه آزاد وجاهت و جایگاه حقوقی خود را به دست خواهد آورد و می‌توان در مرحله بعد نسبت به تشکیل هیات مدیره منطقه اقدام کرد .


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8270295/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF