اجرای طرح نفس در مراغه

وی اضافه کرد در این مرکز با ارائه مشاوره‌ها و حمایت‌های مختلف از مادران و خانواده‌ها از سقط جنین پیشگیری می‌شود.

آقای ارجمند افزود: در این طرح مادرانی که قصد سقط جنین دارند توسط مراقبین سلامت و ماما‌ها در مناطق شهری و روستایی شناسایی شده و به مرکز نفس معرفی می‌شوند.

رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه گفت: این طرح به منظور جلوگیری از سقط جنین‌های سالم توسط والدین با تامین نیاز‌ها و اهدا بسته‌های معیشتی به مادران هدف اجرا می‌شود.

آقای ارجمند گفت: طرح نفس با مشارکت ۴۶۰ نفر از مراقبین سلامت و افراد درگیر در موضوع  سقط جنین با برگزاری دوره‌های آموزشی و فرهنگ سازی در این خصوص آغاز شد.

آقای ارجمند گفت: مرکز نفس با همکاری بسیج جامعه پزشکی و امور بانوان فعالیت خود را آغاز کرده است.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8277994/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%87